اجرا، نظارت و راه اندازی

خدمات ساخت، اجرا، نظارت، نصب و راه اندازی و تحویل:

این شرکت در حوزه خدمات اجرایی، نظارت، نصب و راه اندازی با رعایت پارامترهای مهم مدیریت عملیات اجرایی و دستیابی به اهداف اساسی و اصلی خود، باعث گردیده با بهره گیری از نیروهای توانمند اجرایی با اخذ تصمیم های درست و به موقع در شرایط حساس با کمترین خطا و بیشترین بهره وری خدمات شایانی را به کارفرمایان محترم ارائه نماید. در این بخش از خدمات شرکت یمام سازه، موارد ذیل از اهمیت شایانی برخوردار است:


  • استفاده از تکنولوژی های روز
  • اهتمام به مدت و زمانبندی تعیین شده
  • دستیابی به اهداف اساسی و اصلی در حین اجرا
  • تحویل به موقع به کارفرما و پذیرش قطعی وی
  • توجه به رضایت ذینفعان و کارفرما
  • توجه به هزینه صرف شده برای اجرای عملیات
  • کنترل کیفیت و نظارت دقیق و مستمر در حین اجرا
  • تضمین کیفیت مستمر در حین اجرا