طراحی، تدارکات و ساخت مرکز لجستیک مجموعه ایران مال

کارفرما: شرکت یمام سازه
مساحت تقریبی زمین: m2 7400
مساحت تقریبی زیربنای ناخالص: m2 70،000
موقعیت: بلوار خرازی نرسیده به پل ایران مال