طراحی تدارکات و ساخت و تجهیز فضاهای کار و اقامت پرسنل ایران مال

کارفرما: شرکت توسعه ساختمانی البرز تات
مساحت تقریبی زیر بنای ناخالص: m2 9000
ظرفیت تجهیز: 990 نفر فضاهای کار و پشتیبانی
موقعیت: مجموعه ایران مال، جبه جنوبی محور چهار باغ