مدیریت تدارکات

.خدمات تامين و تدارك کالا (تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات):

شرکت یمام سازه متناسب با ساختار و مقیاس هر پروژه، جهت تسریع در فرایندهای تدارکات که تقریبا بیشترین بار هزینه ای در هر پروژه را شامل می شود، فرایندهای ذیل را در بستر سامانه مدیریت اطلاعات پروژه دنبال می نماید:


  • تهیه و ثبت درخواست کالا در سامانه
  • انطباق کالای درخواستی با برنامه زمانبندی تدارکات
  • انطباق درخواست کالا با مشخصات فنی و نقشه ها
  • شناسایی تامین کنندگان مناسب
  • برگزاری مناقصات
  • تامین مالی و انعقاد قرارداد
  • بازرسی های حین انجام کار و هنگام تحویل
  • انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک
  • تحویل کالا در پروژه و کنترل کیفیت
  • انبارش و کنترل موجودی