درباره ما

پیمانکار عمومی در حوزه طراحی، تدارک و ساخت پروژه‏های عمرانی بین ‏المللی با تاکید بر مگاپروژه‏های تجاری و مال در منطقه، با بکارگیری بهینه منابع و تکنولوژی داخلی و خارجی و دانش روز دنیا که از دارایی‏های فکری نیروی انسانی فرهیخته و تلاشگر نشأت می‏گیرد. همچنین شرکت در راستای رشد روزافزون اقتصاد جامعه با تعهد به محیط زیست سالم، زمینه‎ساز رشد مادی کلیه ذینفعان و همکاران می‏گردد.

چشم اندار:

برترین پیمانکار عمومی بین‏ المللی در منطقه در حوزه‏های طراحی، تدارک و ساخت مگاپروژه‏های عمرانی و تولیدکننده دانش روز دنیا در صنعت ساخت

ماموریت:

پیمانکار عمومی در حوزه طراحی، تدارک و ساخت پروژه‏های عمرانی بین‏المللی با تاکید بر مگاپروژه‏های تجاری و مال در منطقه، با بکارگیری بهینه منابع و تکنولوژی داخلی و خارجی و دانش روز دنیا که از دارایی‏های فکری نیروی انسانی فرهیخته و تلاشگر نشأت می‏گیرد. همچنین شرکت در راستای رشد روزافزون اقتصاد جامعه با تعهد به محیط زیست سالم، زمینه‎ساز رشد مادی کلیه ذینفعان و همکاران می‏گردد.

ارزشها:

  • کار و محصول باکیفیت
  • دانش محوری
  • کسب رضایت ذینفعان
  • ایجاد آینده بهتر و تامین رشد نیروی انسانی
  • توجه به جنبه‏ های زیست محیطی
  • ارتقاء سطح جامعه و کشور
  • مدیریت علمی
  • تعهد ملی
  • توسعه پایدار